Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding
Bli medlem i Søreide...

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 7. mars 2007 og har nærmere 1.000 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer
  • Bootcamp for voksne

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Vellykket årsmøte!

Skrevet av: Styret, publisert 29.03.2018

 

Årsmøtet i Søreide IL gikk av stabelen mandag 19. mars. Det var godt oppmøte og avviklingen skjedde uten dramatikk. Styret ble gjenvalgt.

Styrets leder Steinar Holst ønsket velkommen til møtet. Ved møtestart var det 22 personer tilstede, hvorav de fleste var medlemmer i klubben. Det var dermed tilstrekkelig med stemmeberettigete til at årsmøtet kunne gjennomføres.

Innkalling og saksliste ble publisert på klubbens nettsider 19.2.2018. Saksgrunnlaget var tilgjengelig på nettsidene fredag 16.3.2018. Det hadde fremkommet et forslag fra Helge Kaland om å utsette årsmøtet grunnet for sent kunngjort saksgrunnlag, men årsmøtet valgte å gjennomføre årsmøtet i tråd med vedtektene.

Valg av møteleder, referent, samt 2 protokollunderskrivere: 

Møteleder: Steinar Holst

Referent: Knut Eliassen 

Protokollunderskrivere: Roald Sandstad (fotball) og Pavel Grybos (innebandy)

Styrets årsmelding 2017 ble godkjent og i løpet av gjennomgangen av årsmeldingen kom det frem følgende:

- Aktivitetene innen håndball, fotball og innebandy oppsummert.

- Spørsmål om det er viktig for klubben å ha tilbud om hallidrett. Videreføring begrunnes i kommersielle årsaker: gir klubben gode inntekter.

- Spørsmål om bruk av trenerveileder Trond Pettersen. Det er bare å avtale med Trond slik at han kan bidra i treningsarbeidet. Klubben bruker Trond primært inn mot trinnene som skal forberedes til kretstiltak (kommende sesong j/g 2006). Send mail til fotball@soreideil.no om du ønsker at han tar kontakt.

- Meningsutveksling rundt frafallsproblematikk innen fotball. Bred enighet om at realisering av 11’er-bane vil medføre større opptaksområde og økt antall medlemmer. Etablering av ungdomsskole på Søreide vil også kunne bidra til mindre frafall til andre klubber. Klubben jobber iherdig for etablering av 11’er-bane på Kvistimyri (Grunnane).

- Anleggsutvikling. 7’er-bane på Esso-tomten ligger i kommunens budsjett for kommende år. Mye arbeid er gjort på tomten allerede.

- Klubben påregner store investeringer til nye baner og betydelige vedlikeholds-kostnader til eksisterende baner de kommende årene og vil dermed fortsatt ha kostnadsfokus.

Regnskap 2017, i revidert stand. VEDTAK: Godkjent. 

Innkomne forslag og saker. Forslag fra Helge Kaland om å etablere kontrollkomitè. VEDTAK: Ikke godkjent.

Medlemskontingent fastsatt til kr. 100.- Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgift for idrettslagets aktiviteter. VEDTAK: Godkjent.

Budsjett for 2018. VEDTAK: Godkjent.

Idrettslagets organisasjonsplan. Revidert organisasjonsplan uten daglig leder fremlagt. Klubben trenger flere tillitsvalgte til ulike verv/oppgaver. Ta kontakt med styret om du kan bidra! Det vil bli forsøkt etablert et eget Ungdomsutvalg i 2018. Stjernelaget må inntas. VEDTAK: Godkjent.

Valgkomitèens innstilling til valg gjennomgått. Valgene ble gjennomført slik:

- Styreleder, valgt for 1 år, Steinar Holst

- Nestleder, valgt for 2 år, Cecilie Holm

- Styremedlem, håndball, valgt for 2 år, Thomas Myhrvold

- Styremedlem, innebandy, valgt for 2 år, Anne Kristin Aanstad

(For øvrig består styret for kommende år av:

- Styremedlem, fotball, ikke på valg, Knut Eliassen

- Styremedlem, økonomi, ikke på valg, Irene Neteland

Varamedlemmer til styret:

- Varamedlem, ikke på valg, Knut Garen

- Varamedlem, ikke på valg, Øystein Hannevig)

 

- Revisor, valgt for 1 år, Elisabeth Lysaker og Kjetil Myrdal

- Representanter til ting og møter: Styret får fullmakt

 

Valg av valgkomitè.

Torstein Skage, Silje Dyregrov og Ingelin Korsnes ble valgt som valgkomitè til neste års årsmøte.

 

Møtet avsluttet ca. kl. 21.15.